Bojanina družina je brez ustrezne zaščite! Kaj storiti?

Naša prva družina v Popolni finančni preobrazbi nima ustrezne zaščite zdravja, življenja, delovne sposobnosti. To seveda ni v redu, saj je tovrstna zaščita temelj za varnost vsake družine.

rez nje je težko graditi trdno finančno prihodnost! Da bi jim pri tem pomagali, smo se po nasvete obrnili na osebno finančno svetovalko v podjetju Vezovišek & Partnerji Petro Bokal.

Bojana je stara 45 let. V najemniškem stanovanju živi skupaj z dve leti mlajšim možem Sandijem in sedemletno hčerko. Trenutno je brez službe, vendar jo aktivno išče. Od Zavoda za zaposlovanje prejema 700 evrov na mesec. Mož zasluži okoli 1.200 evrov mesečno, a so v to všteti tudi potni stroški, ko se v službo vsak dan vozi 70 kilometrov v eno smer. Z možem se preizkušata tudi v podjetništvu, natančneje v sadjarstvu, vendar večjih prihodkov od tega za zdaj še nimata. Privarčevanega denarja prav tako ne, saj, če je le možnost in jima kdaj ostane kak cent, tega vložita v nasad. Imata nekaj dolgov, njuna velika želja pa je hiša na podeželju.

Toda preden se lotita tovrstnih ciljev, je treba najprej poskrbeti za osnovno varnost vsake finančno-stabilne družine - za osnovno zaščito zdravja in življenja družinskih članov, ter za zaščito delovne sposobnosti, ki jim prinaša prihodke. Nič od tega družina še nima, nam zaupa Bojana. Zato smo se obrnili na strokovnjakinjo za zavarovanja in osebno finančno svetovalko v podjetju Vezovišek & Partnerji Petro Bokal.

Bojana je brezposelna, zato ...

Bojana je trenutno brezposelna. Kakšna osebna zavarovanja je dobro, da ima sklenjena brezposelna oseba, v kolikšni vrednosti in koliko bi za njih mesečno plačevala?

V prvi vrsti mora zaščititi svojo delovno sposobnost in zdravje. Pri delovni sposobnosti zaščitimo osebo za primer nastanka trajne invalidnosti, ki nastane kot posledica nezgode in trajne invalidnosti, ki nastane kot posledica bolezni. Za slednje se lahko Bojana zavaruje šele, ko se ponovno zaposli. Pri zdravju se zavarujemo za primer nastanka več kritičnih oziroma težjih bolezni, zaradi katerih se običajno dlje časa zdravimo, posledice bolezni pa so lahko trajna invalidnost ali celo izguba življenja. Pri izračunu zavarovalne vsote upoštevamo razliko med upadom dohodka in stroški prilagoditve življenjskega prostora, ter invalidnino, prejeto s strani ZPIZ. Izbrana kritja bi znašala okoli 35 evrov mesečno. 

Katera zavarovanja Bojani priporočate skleniti potem, ko bo ponovno zaposlena?

Bojana naj zavaruje še svoj poklic, torej trajno invalidnost, ki bi ji onemogočala opravljanje njenega poklica, če bi nastopila bodisi zaradi nezgode bodisi zaradi bolezni. Zaščito zdravja je smiselno dopolniti z nadstandardnim zdravstvenim zavarovanjem, ki omogoča preverjanje diagnoze, torej drugo, neodvisno mnenje pri svetovnem specialistu, načrt zdravljenja ter zdravljenje v tujini za ožji izbor kritičnih bolezni oziroma zdravstvenih stanj. To je pomembno, ker statistika kaže, da izbrani specialisti v 20 % spremenijo ali dopolnijo posameznikovo diagnozo, v več kot 50 % primerov pa prispevajo k spremembi načrta zdravljenja. Za izbrana zdravstvena stanja poteka zdravljenje v ozko specializiranih zdravstvenih centrih. Omenjeno kritje smiselno nadgradi pomanjkljivosti osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, kot so pomanjkanje specialistov, staranje zdravstvene opreme, čakalne dobe in drugo.

Smiselno bi bilo zaščititi tudi njeno življenje - zaradi otroka, ki še ni finančno samostojen in zaradi kreditnih obveznosti. Bojana naj čimprej ustvari dovolj visoko varnostno rezervo, ki bo služila kot zaščita v primeru ponovne izgube dohodkov iz naslova delovnega razmerja

Družinsko zavarovanje 

Kakšno konkretno življenjsko in kakšno nezgodno zavarovanje jim priporočate?

Priporočam družinsko nezgodno zavarovanje invalidnosti, kjer se bo lahko zavaroval tudi njen mož Sandi, čigar poklic velja za bolj rizičnega in ga pri vseh zavarovalnicah ni možno zavarovati. Družinska polica bo bolj ugodna, kot če bi se vsak član družine posebej zavaroval. Zavarovalna vsota naj nadomesti upad dohodka v primeru nastanka trajne invalidnosti in stroška preureditve življenjskega prostora, zmanjšano za morebitno invalidsko pokojnino prejeto s strani ZPIZ. Mesečna premija bi za Bojano znašala okoli deset evrov, za moža pa nekaj evrov več zaradi bolj rizičnega poklica. Predlagam še zavarovanje za kritične oziroma težje bolezni z izplačilom glede na stopnjo resnosti diagnoze v vrednosti nekaj deset tisoč evrov zavarovalne vsote. Premija bi, odvisno od njenega zdravstvenega stanja, znašala okrog 25 evrov mesečno.

Kaj pa predlagate njenemu možu Sandiju?

Sandiju dodatno priporočam zavarovanje poklicne invalidnosti, kar bo glede na njegov prihodek, delovno mesto in starost, stalo okvirnih 20 evrov mesečno in riziko življenjsko zavarovanje - zavarovalna vsota za slednje se izračuna na podlagi osebne bilance kot razlika med premoženjem in obveznostmi, mesečnih prihodkom in številom otrok -, kar bo stalo okvirnih deset evrov mesečno pri padajoči zavarovalni vsoti.

Kakšno zaščito priporočate za njuno hči?

Nezgodno zavarovalne invalidnosti v sklopu družinske police, ki je za otroka najbolj ugodna, ter nadstandardno zdravstveno zavarovanje.

Na kaj vse moramo sploh biti pazljivi pri sklepanju osebnih zavarovanj?

Da ne sklepamo pakete zavarovalnih kritij pri eni zavarovalnici, ki običajno ponujajo vse po malem, a  ničesar dovolj, ter marsikaj kar ni nujno potrebno. Izračunajmo raje za katere zavarovalne primere se moramo zaščititi in kolikšne zavarovalne vsote potrebujemo. Nato pridobimo informativne izračune pri vseh zavarovalnicah ter naredimo primerjavo skupaj s splošnimi pogoji. Pazimo tudi na drobni tisk - preberimo splošne pogoje in razrešimo nejasnosti preden se odločimo za katero izmed ponudb. Pazljivi moramo biti tudi pri posvetu z zavarovalnimi agenti, saj ti največkrat niso dovolj specializirani, da podajo ustrezne izračune in vsebinska pojasnila, temveč so specializirani predvsem za predstavitev določenih zavarovalnih produktov. 

Katere pa so sicer najpogostejše napake, ki jih ljudje delajo pri sklepanju osebnih zavarovanj?

Zavarovanja sklepajo preveč na hitro in priložnostno, običajno šele, ko si ustvarijo družino ali pa najamejo kredit. Ne poglobijo se v vsebino - za katere primere so zaščiteni, kolikšno zavarovalno vsoto imajo in koliko za to plačujejo. Preveč zaupajo zavarovalnim agentom - njihovi usposobljenosti da podajo vsebinsko ustrezne izračune potrebnih zavarovalnih vsot in kritij in njihovi poštenosti, da so njihova ustna zagotovila v skladu s splošnimi pogoji ponujenega zavarovalnega produkta oziroma, da so nas informirali o vseh pomembnih lastnostih zavarovalnega produkta - tudi o tem kdaj in kako lahko odstopimo od zavarovalne pogodbe. Po sklenitvi zavarovanj se redkokdaj ponovno spustimo v preučitev kaj plačujemo in ali je to sploh še ustrezno po preteku določenega števila let od sklenitve teh zavarovanj. To bi morali početi vsaj enkrat letno, saj se zavarovalni produkti vselej spreminjajo, spreminja pa se tudi naša osebna finančna situacija - število otrok, znesek odprtih obveznosti, prihodek, delovno mesto in podobno.